• Zekat Nedir ? Kimlere Verilir

  Zekat Nedir ? Kimlere Verilir


  Zekat Nedir ?

  Zekat nedir ? Zekat kimlere verilir ? 2022 Yılı Ramazan ayı "11 Ayın Sultanı" Biz Müslümanlar için kutsal olan Mübarek Ramazan ayını rabbimiz bu yıl da bizlere görmeyi, karşılamayı nasip etti. Yazımızda bu mübarek ayda, dinimizce zenginlik kabulu gören (nisap) malı himayesinde bulunduran ve bu malı ihtiyaç sahiplerine vermemiz, dinimiz İslam’ın şartlarındandır. Önce İnsan Derneği olarak, sizler adına hesaplamış olduğunuz zekatlarınızı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’de Tevbe suresi 60. ayetindeki belirlediği niteliklerdeki kimselere ulaştırmak adına bizlere gerek online, gerekse banka hesaplarımıza iletebilirsiniz.

  Zekat Bağışı     Fitre Bağışı   Fidye Sadakası Bağışı

  Zekat Nedir ?, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan insanların, ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. İslamın şartlarındandır.

  Nisap Miktarı Nedir?

  Nisap , zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür.Altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

  Zekat Kimlere Farzdır ?

  Büluğ çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı kadar (85 gr. altın, 595 gr. gümüş, buna denk para ya da ticaret malı) veya daha fazla zekata tabi bir mala sahip olan Müslüman zekat mükellefi ve seneden seneye malının zekatını vermekle yükümlü hale gelir.

  Zekat Kimlere Verilir?

  Zekatın verileceği kimseler Tevbe suresi 60. ayetteki sırasına göre sekiz sınıf olup şunlardır:

  a) Müslüman fakirler,

  b) Miskinler,

  c) Zekat işinde çalışanlar,

  d) Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler,

  e) Köleler,

  f) Borçlular,

  g) Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar.

  Zekat Kimlere Verilmez?

  a) Anne, baba, büyük ana ve büyük babalara,

  b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

  c) Eşine,

  d) Müslüman olmayanlara,

  e) Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

  f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa.

  Altın, Gümüş, Para Zekatı Nasıl Hesaplanır?

  Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak yirmi miskal altına veya iki yüz dirhem gümüşe yahut bunların karşılığı kadar para ya da ticaret malına sahip olan kimse, üzerinden bir yıl da geçmişse zekâtla yükümlü olur. Altın, gümüş ve parada zekât nisbeti kırkta bir, yani yüzde iki buçuktur. Buna göre, yirmi miskal altında yarım miskal, iki yüz dirhem gümüşte ise beş dirhem zekât gerekir. Miskalin sikkeli altın para şekline dinar denir.

  Bir miskal, yirmi kırat olup yüz arpa ağırlığında, bir dirhem ise dört kırat olup yirmi arpa ağırlığındadır. Bir kırat = beş arpa = 0,2 gr. dır.

  Zekâtta esas olan ölçü şer’î dirhemdir. Günümüz ölçü birimine göre, 1 şer’î dirhem=2,8 gramdır. 200 dirhem x 2,8 = 560 gram olur.

  1 miskal = 20 kırat olup, 20 kırat x 0,2 = 4 grama denk olur. Buna göre, 20 miskal x 4 = 80 gram, altının nisabı olur. Bu ölçüye göre, ağırlık bakımından yedi miskal altın, on dirhem gümüşe denk olur. Altın ve gümüş arasındaki bu denklik, piyasada tedavülde bulunan ve standart olmayan, dinar ve dirhemleri bir esasa bağlamak amacıyla Hz. Ömer’in halifeliği sırasında belirlenmiştir. 1

  Şer’î ölçüye göre altının nisabı 80 gram, gümüşün nisabı ise 560 gramdır. Ancak dirhem ağırlığı ülkelerin örfüne göre bazı değişiklikler gösterdiği için, İslâm bilginleri zekâtın, ülkelerin örfî dirhemleri üzerinden verilebileceğine hükmetmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu uygulamasında 20 miskal altın 96 grama; 200 dirhem gümüş de 640 grama denk kabul edilmiştir. Bu örfî ölçüye göre, altında zekâtın nisabı 96 gram, gümüşte ise 640 gram olur.

  Evin Zekatı Nasıl Hesaplanır ?

  Ticaret veya gelir getirmesi için alınan ev, arsa, daire, dükkan gibi akarların gelirleri ile fabrika gelirleri de zekata tabi olup bunlar da bu kalemdeki diğer birikimlere katılarak birlikte nisaba ulaşması durumunda kırkta bir (% 2,5) oranında zekat verilmesi gerekir.

  Cennete Götürecek Amel

  Ebû Hüreyre r.a dedi ki, bedevînin biri Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve:

  – Ey Allah'ın Resulü! İşlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana, dedi. Resûl–i Ekrem:

  – "Allah'a, hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekâtı verirsin ve ramazan orucunu tutarsın" buyurdu. Bedevî:

  – Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu söylediklerine hiçbir şey ilâve etmem, dedi.

  Adam dönüp gidince Peygamber aleyhisselâm:

  – "Cennetlik birini görmek kimi mutlu ediyorsa, şu kişiye bakıversin!" buyurdu. (Buhârî, Zekât 1; Müslim, Îmân 15, Fezâilü's–sahâbe 150)

  Gıpta Edilecek İki Kişi

  “Yalnız iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allâh’ın, mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse; diğeri de, Allâh’ın, kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları başkasına öğreten (yâni ilmini infâk eden) kimsedir.” (Buhârî, İlim, 15)

  Zekat İslâmın Beş Şartından Birisidir

  İbni Ömer r.a rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak. " (Buhârî, Îmân 1, 2; Tefsîru

  Sadaka-i fıtır olarak da bilinen fitre miktarı linkte

  Diyanet Tv Zekat Nedir ? 

27,514

Tüm destekçilerimizle gurur duyuyoruz..